Privacy statement Stichting Antwoord

Privacy statement Stichting Antwoord

Stichting Antwoord verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Stichting Antwoord houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij ons betrokken is, maar geen donateur is.

Stichting Antwoord is een goed doel roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen. Het werk van Stichting Antwoord wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, een donatie heeft gedaan of als vrijwilliger voor ons aan de slag wilt. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier, een telefoongesprek of via ontmoetingen. Als Stichting Antwoord gebruik maakt van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren, dan vragen wij in alle gevallen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Antwoord heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Stichting Antwoord: 0228- 597 047  / 06-31767132 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@antwoord.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Antwoord is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Antwoord, Bedrijvenweg 4, 1619 BK  Andijk.

E-mail

Wanneer u als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting Antwoord hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Stichting Antwoord maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting Antwoord haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting Antwoord, telefonisch: 0228 – 597 047 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@antwoord.nl.

Contact met donateurs en relaties

Stichting Antwoord informeert haar donateurs over haar werk via haar nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Stichting Antwoord te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Stichting Antwoord gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Stichting Antwoord heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Stichting Antwoord houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Antwoord

Aan de heer V. van Vliet, functionaris voor gegevensbescherming

Bedrijvenweg 4

1619 BK  Andijk

T: 0228 597 047
E: v.vanvliet@antwoord.nl

Privacy beleid Stichting Antwoord. Versie: 8 februari 2018.

 

Disclaimer

Stichting Antwoord uit Andijk, (hierna te noemen wij of ons) verleent je hierbij toegang tot deze website en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons. In het bijzonder zijn alle prijzen en voorwaarden op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.