Privacy statement

Stichting Antwoord, gevestigd aan Bedrijvenweg 4 in Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit is een indicatie van (veelvoorkomende) gegevens. Het is mogelijk dat wij gegevens verzamelen die hieronder niet vermeld staan.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website in correspondentie, telefonisch of anderszins
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere mailings.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Wij volgen je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je klant bent bewaren we je gegevens zolang je klant bent. Voor niet klanten bewaren wij persoonsgegevens zolang je je niet hebt afgemeld voor mailings in ons mailsysteem en maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekken wij je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met je toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat (bv. computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer toelichting

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hierbij wordt je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact pagina van dee website.

Disclaimer

MissieMeter, vertegenwoordigd door Stichting Antwoord uit Andijk, (hierna te noemen wij of ons) verleent je hierbij toegang tot deze website en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons. In het bijzonder zijn alle prijzen en voorwaarden op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.